AGV Brommer hout- & staalbouw

Algemene voorwaarden

 

Brommer hout- & staalbouw

www.brommerhoutenstaal.nl

Artikel 1 : Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte (geplaatst via de website, mail, whatsapp,social media, persoonlijke en telefonische overeenkomsten.) tussen Brommer hout- & staalbouw en een wederpartij, hierna te noemen: ‘koper’.

Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. Brommer hout- & staalbouw en de koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voor doet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeelt naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Brommer hout- & staalbouw niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Brommer hout- & staalbouw enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Brommer hout- & staalbouw behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden voor de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbod 

Alle aanbiedingen c.q. offertes van Brommer hout- & staalbouw zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Brommer hout- & staalbouw kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Een aanbieding komt te vervallen indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door Brommer hout- & staalbouw. Een bestelling is niet geldig indien Brommer hout- & staalbouw uw woon- of verblijfplaats niet eenduidig vast kan stellen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Brommer hout- & staalbouw niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Prijzen en prijswijzigingen

Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van Brommer hout- & staalbouw inclusief 21% btw.

De prijzen die vermeld zijn op de site van Brommer hout- & staalbouw zijn indicatief; het betreffen prijsvoorbeelden. Ieder meubelstuk wordt op maat vervaardigd en is uitgesloten van het herroepingsrecht. Bedragen op de website zijn exclusief bezorgkosten, tenzij anders is aangegeven.

Alle genoemde prijzen zijn vrijblijvend. Brommer hout- & staalbouw behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is.

Artikel 4: Levering en levertijden

De levertijd gaat in na ontvangst van de afgesproken aanbetaling door de koper en geaccepteerd middels een bevestiging van de ontvangst van de aanbetaling door Brommer hout- & staalbouw.

Brommer hout- & staalbouw zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Brommer hout- & staalbouw kenbaar heeft gemaakt.

De levertijd van producten van Brommer hout- & staalbouw verschilt per product en per overeenkomst. In de regel geldt er een levertijd tussen 4 en 10 weken.

Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Brommer hout- & staalbouw derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Brommer hout- & staalbouw dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Brommer hout- & staalbouw tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Uitsluiting herroepingsrecht

Brommer hout- & staalbouw kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals beschreven staat in lid 2.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor alle producten van Brommer hout- & staalbouw:

die door Brommer hout- & staalbouw tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

maatwerk meubelen

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Het herroepingsrecht is uitsluitend van toepassing op voorraadproducten en dus niet op maatwerk producten. Brommer hout- & staalbouw heeft géén voorraadproducten, al onze producten betreffen maatwerk en worden naar specificaties van de klant vervaardigd.

Artikel 6: Betaling

Betaling van de koper aan Brommer hout- & staalbouw kan geschieden via Aanbetaling per bankoverboeking vooraf, restantbetaling vindt plaats bij levering. Het aan te betalen bedrag wordt per bestelling aangepast en bedraagt zo'n 25% van het totale aankoopbedrag inclusief bezorgkosten.

Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de betalingen door de koper te worden voldaan voor of tijdens de aflevering van de producten. Indien de koper niet aan de betalingsverplichting voldoet blijven de producten in eigendom van Brommer hout- & staalbouw, tenzij er een andere regeling wordt getroffen.

Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen geldt de wettelijke rente voor handelstransacties, de hoogte van de rente wordt bepaald door de wettelijke rente die op dat moment geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Brommer hout- & staalbouw heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Brommer hout- & staalbouw kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Brommer hout- & staalbouw kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen, buiten de koopsom, ook alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Brommer hout- & staalbouw echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7: Garanties en aansprakelijkheid

De koper mag verlangen dat Brommer hout- & staalbouw deugdelijke producten levert die voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door de koper en/ of door derden. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Brommer hout- & staalbouw geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), werking van het hout en de noesten, krimpen en uitzetten, dat vooral geldt voor meubelen die binnen worden geplaatst, et cetera.

Brommer hout- & staalbouw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel voorkomende foutieve informatie op de website en/of elders op het internet, zoals kleurafwijkingen van hout en andere materialen. De informatie van en over Brommer hout- & staalbouw is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

garantie geldt niet indien:

- De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

- De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


Ons eikenhout is gezaagd en gedroogd met een vochtpercentage tussen 8% en 12%. Hierdoor zijn onze producten geschikt voor verwarmde ruimtes. Gezien het gaat om een natuurlijk product, wijzen wij u erop dat het hout kan gaan werken. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis aan de lage kant is, enigszins krimpen. Dit trekt weer weg als de luchtvochtigheid toeneemt. Ideaal is een luchtvochtigheid tussen de 50 en 65%. Wij geven geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout.

Hout zal weinig werken wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte redelijk gelijk blijft. De hoogte van de luchtvochtigheid is van belang voor de mate van het werken van de houten delen waaruit uw meubel bestaat.

U dient er rekening mee te houden dat de luchtvochtigheid in het stookseizoen extreem laag kan worden, met als gevolg het krimpen van de houten delen, waardoor het hout kan gaan werken. In dat geval kan een luchtbevochtiger in combinatie met een hygrometer een afdoende oplossing bieden.

Een nagenoeg constante luchtvochtigheid van ongeveer 55%, met in de winter een daling van 10% en in de zomer een stijging van 10%, is voor uw tafels een gezond leefklimaat.

GEGRONDE KLACHTEN:

Een klacht is gegrond als deze op het moment van levering wordt aangegeven en niet veroorzaakt is door:

•onredelijk gebruik

•gebruik voor commerciële doeleinden

•onjuiste opslag of onderhoud door koper of door derden

•door professioneel gebruik

•het werken van hout

•kromtrekken van hout

Ook normale slijtage valt niet onder deze garantie. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

Bij verkeerd gebruik zichtbare vervuiling, vochtproblemen of beschadiging vervallen de garantie aanspraken.

Klachten op producten dienen direct na constatering daarvan te worden gemeld.

Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

 

 

 

Artikel 8 – Klachtenregeling

Wanneer de koper een klacht heeft over producten van Brommer hout- & staalbouw dan kan de koper per e-mail of telefonisch contact opnemen met Brommer hout- & staalbouw. Dit dient te gebeuren bij levering van het product. Er wordt van de koper verwacht dat diegene binnen deze termijn kennis heeft kunnen nemen van een gebrek.

Er wordt van de koper verwacht dat die Brommer hout- & staalbouw in de gelegenheid stelt om onderzoek te doen naar de klacht.

Brommer hout- & staalbouw zal altijd alles in het werk stellen om gezamenlijk met de koper tot een oplossing te komen wanneer er sprake is van een klacht bij de koper.

De goederen mogen niet door de koper worden teruggestuurd of geweigerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brommer hout- & staalbouw. Het verlenen van deze toestemming impliceert niet de erkenning dat de teruggezonden of geweigerde goederen een defect hebben of anderszins niet geschikt zijn.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Brommer hout- & staalbouw daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

Artikel 9: Privacy

Door te bestellen bij Brommer hout- & staalbouw geeft de koper tegelijkertijd toestemming aan Brommer hout- & staalbouw om zo nodig de persoonsgegevens van de koper te gebruiken. De persoonsgegevens zullen o.a. vermeld worden op de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging en/ of factuur.

Brommer hout- & staalbouw zal vertrouwelijk omgaan met deze persoonsgegevens en zal deze niet aan derden verstrekken of voor andere (commerciële) doeleinden gebruiken. Brommer hout- & staalbouw zal deze persoonsgegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.

Persoonsgegevens worden bewaard om de koper optimaal te voorzien van actuele productinformatie tot aan de levering van de bestelde goederen en om de garantieverplichtingen jegens koper te kunnen nakomen.

Artikel 10 : Overmacht

Indien Brommer hout- & staalbouw de verplichtingen jegens de koper niet kan nakomen vanwege overmacht dan wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden indien de toestand van overmacht blijvend is. Daaronder begrepen overmacht die tijdelijk is doch waarvan vast staat dat die langer is dan 90 dagen zal duren of welke in feite langer dan 90 dagen heeft geduurd. Onder overmacht wordt elke omstandigheid verstaan die niet aan Brommer hout- & staalbouw kan worden toegerekend, zoals stakingen, natuurgeweld of doordat de leverancier van Brommer hout- & staalbouw het desbetreffende (half)fabricaat niet of niet langer levert.

In andere gevallen van tijdelijke overmacht blijft de overeenkomst van kracht doch worden de verplichtingen van partijen opgeschort totdat de toestand van overmacht ophoudt te bestaan.

Voor zoveel Brommer hout- & staalbouw ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Brommer hout- & staalbouw gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen Brommer hout- & staalbouw en de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Beide partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten, hierna zullen partijen pas een beroep op de rechter doen.

Artikel 12: Intellectueel eigendom

1. Brommer hout- & staalbouw behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, hieronder vallen de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Brommer hout- & staalbouw verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en dergelijke. Deze zaken mogen niet aan derden worden verstrekt of worden gekopieerd voor eigen gebruik of het laten uitvoeren van deze ontwerpen bij andere leveranciers dan Brommer hout- & staalbouw.

Artikel 13: Maatwerk

Alle producten door Brommer hout- & staalbouw vervaardigd, betreffen maatwerk producten. Brommer hout- & staalbouw heeft geen voorraad producten en iedere bestelling is klantspecifiek. 
Gezien alle producten op maat worden vervaardigd, wordt gewerkt met een aanbetaling per bankoverboeking. Wanneer de opdracht reeds in werking is gezet (de ontvangst van de aanbetaling is bevestigd door Brommer hout- & staalbouw) kan de klant de opdracht niet annuleren of de koop ontbinden. 

Brommer hout- & staalbouw , Markweg 1E, 6883JL Velp, Telefoon: 0638881771, E-mailadres: info@brommerhoutenstaalbouw.nl, Bankrekening: NL38INGB0006870234, KVK 63748002, Btw-identificatienummer: NL195000365B01

Meest recente reacties

22.10 | 09:21

Ramon en Simone luisteren goed naar specifieke wensen en denken mee over aanvullingen. De communicatie verloopt prima. De passie voor hun werk is terug te zien in een prachtig product. Super!!

23.08 | 16:14

De familie Brommer geeft zeer deskundig en eerlijk advies. Het produkt wat ze leveren is in één woord SUPER. Wij zijn enorm tevreden.

Deel deze pagina